Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Klientem terénních programů KOTEC o. p. s. může být osoba ve věku od 15 do 65 let, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace je v tomto ohledu brána jako oslabení nebo ztráta schopnosti, a to pro krizovou životní či sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práva a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby, z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu. Nebo osoba není schopna z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci vlastními silami, bez ohrožení společenským propadem.


Typ služby:

 • Terénní (zavolejte a my za vámi dojedeme)
Pro další informace o místech a době poskytování přejděte na:
– Terénní program Sokolov
– Terénní programy Cheb
– Terénní program Tachov

Pro koho je služba určena:

Sociální služba je určena pro všechny osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a potřebují podporu v následujících oblastech:
 • obstarání základních dokladů a zajištění základního sociálního poradenství,
 • materiální pomoc (základní potraviny, popř. ošacení),
 • pravidelná výměna potřeb pro méně rizikové užívání návykové látky,
 • hospodaření s finančními prostředky a základní orientace v dluhové problematice,
 • hledání finančních zdrojů (dávkový systém, právo na hmotné zabezpečení),
 • zařazení a udržení se na trhu práce, včetně podpory v přípravě na výkon zaměstnání,
 • hledání ubytování, či bydlení, a jeho udržení,
 • zajišťování základních materiálních, hygienických a stravovacích podmínek pro děti, včetně denního režimu a podpory přípravy do školy (doporučení do služeb pro rodiny s dětmi),
 • vytváření vazeb s rodinou a vrstevníky,
 • znalost a rozpoznání rizikových prvků v chování a jejich důsledků, předcházení a mírnění rizik,
 • znalost základní zdravotní péče a péče o vlastní zdraví,
 • zmírňování důsledků rizikového chování a prevence onemocnění s ním spojených,
 • motivace k zahájení řešení závislostního chování a důsledků z něj vyplývajících,
 • udržování abstinence.

Jaké druhy pomoci poskytuje:

Základní metodou práce v terénních programech je rozhovor. Rozhovor slouží k prvotnímu navázání kontaktu, zmapování situace klienta i prostředí, formulaci cíle klienta a následnému naplánování služby.
 • základní poradenství,
 • doprovod a pomoc při jednání s úřady,
 • pomoc v krizi,
 • pomoc při naplňování práv a oprávněných zájmů,
 • základní zdravotní ošetření a poradenství,
 • zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb,
 • testování na infekční nemoci (hepatitidy typu C a B, HIV, syfilis),
 • výměnný program – pouýitý injekční materiál za čistý.
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem