Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Terénní program – Tachovsko

Terénní program – Rokycanova 4
Mgr. David Klaus tp.tachov@kotec.cz 608 656 538
Anna Kormošová tp.tachov@kotec.cz 734 567 580
Hanka Kolihová, DiS. tp.tachov@kotec.cz 778 724 481

Z důvodu čerpání dovolené od 23.12.2019 do 1.1.2020 bude služba mimo provoz.


Poslání služby

Posláním terénních programů na Chebsku, Sokolovsku, Tachovsku (dále jen „terénních programů KOTEC o. p. s.“) je aktivní nabízení a poskytování sociálních služeb lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a to v jejich přirozeném prostředí. Jsme jim partnerem a podporujeme je v hledání způsobů a cest, které mohou vést ke zkvalitnění jejich života.

Cílové skupiny

Klientem terénních programů KOTEC o. p. s. může být osoba ve věku od 15 do 65 let, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci a nachází se v regionech Chebska, Sokolovska a Tachovska.

Nepříznivá sociální situace je v tomto ohledu brána jako oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí, ohrožení práva a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo nejsou schopni z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Níže vyjmenované cílové podskupiny klientů se můžou vzájemně prolínat. Není pravidlem, že by klient terénního programu spadal pouze do jedné ze struktur. Jsou to tedy osoby:

 1. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 2. děti a mládež ohrožené rozvojem nežádoucích společenských jevů
 3. lidé opouštějící zařízení ústavní výchovy nebo výkon trestu odnětí svobody
 4. lidé bez přístřeší nebo s aktuálními problémy s bydlením
 5. osoby ohrožené zneužíváním v práci či v jiných činnostech
 6. uživatelé návykových látek
 7. osoby ohrožené násilným chováním jiných osob
 8. osoby poskytující placené sexuální služby

 

Cíle služby

Cílem služby je vyhledávat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a minimalizovat rizika jejich způsobu života. (základní definice dle §69 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.)

Dalšími cíli služby jsou:

 1. minimalizovat dopady nepříznivé sociální situace
 2. směřovat klienta k aktivnímu a samostatnému jednání vedoucímu ke změně a stabilizaci
 3. klientovi pomoci navázat jiné zdroje, které mu budou nápomocny ke změně (návazné odborné služby, instituce, rodinné zdroje aj.)
 4. vytvářet reálný obraz u veřejnosti o sociální službě a klientech služby

 

Principy služby

S klienty terénní pracovníci pracují na základě těchto základních principů, kterými jsou:

 1. bezplatnost – veškeré služby, které terénní programy KOTEC o. p. s. poskytují, jsou bezplatné. V rámci tohoto principu je služba de facto dostupná pro všechny osoby, které jí potřebují využívat.
 2. anonymita – klient, který spolupracuje s terénními pracovníky, může na základě svého rozhodnutí zůstat v anonymitě, což v žádném ohledu neovlivní míru a kvalitu poskytovaných sociálních služeb ze strany pracovníků. Terénní práce totiž musí zachovávat schválenou míru anonymity klientů, z důvodu možnosti a potřebnosti budování důvěry v možnost pomoci.
 3. mlčenlivost – informace, které nám klient sdělí, dále nikde nešíříme. Tento princip velmi napomáhá k vybudování vzájemné důvěry mezi klientem a pracovníkem a prohlubuje vzájemnou spolupráci. Výjimkou jsou informace týkající se trestné činnosti spojené se zákonnou ohlašovací povinností povinnost podle § 368 Trestního zákona – Neoznámení trestného činu a § 367 Trestního zákona – Nepřekažení trestného činu, na což je klient při vstupu do služby předem upozorněn.
 4. dobrovolnost – klient využívá služeb terénních programů KOTEC o. p. s. zcela dobrovolně, kdykoliv může případnou spolupráci ukončit bez udání důvodu.

Činnosti služby

Základní činnosti při poskytování terénních programů se (dle § 34 Vyhlášky 505/2006 Sb.) zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
 4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.
  Otevírací doba
Pondělí 9:00-17:00
Úterý 9:00-17:00
Středa 9:00-17:00
Čtvrtek 9:00-17:00
Pátek 9:00-17:00

Sledujte nás na našem facebooku

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem