Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Nízkoprahové denní centrum Tachov

Nízkoprahové denní centrum Tachov, KC – Rokycanova 131
Hana Kolihová, DiS ndc.tachov@kotec.cz 734 318 321
Blažena Smilová kc.tachov@kotec.cz 608 656 541
Martina Malíková André kc.tachov@kotec.cz 608 656 541

Poslání

Poskytovat sociální poradenství, zázemí, umožnění hygieny a stravy lidem bez přístřeší, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo těm, kteří jsou touto situací ohroženi a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Lidem, které pobyt v jejich podmínkách ohrožuje na zdraví či životě.

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší ve věku od 18 do 64 let, které pobyt v jejich stávajících podmínkách ohrožuje na zdraví či životě a způsobuje sociální vyloučení.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou muži i ženy starší 18-ti let v nepříznivé sociální situaci nebo ti, kteří jsou touto situací ohroženi a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Nepříznivou sociální situací je ztráta přístřeší, domova, rodinného nebo jiného zázemí a kontaktů, přebývání v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život, hmotná nouze, návrat z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení nebo ústavní péče.

Cíle

Vytvořit podmínky pro zajištění základních životních potřeb.

Podpora klientů při aktivním řešení situace, využití vlastních možností, sociální poradenství.

Pomoc klientům lépe se orientovat v jejich současné životní situaci.

Informovat klienty o možnostech, které mohou využít: nabídky práce, bydlení, vyřizování osobních dokladů.

Zásady služby

 • Služby poskytujeme bezplatně
 • Informace o klientovi dále nešíříme
 • Využívání služby je klientovou svobodnou volbou
 • Zachováme důstojnost, lidská a osobní práva klienta
 • Respektujeme klientovo přání a přistupujeme ke každému individuálně a bez předsudků

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Nízkoprahovém denním centru:

 • a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • vytvoření podmínek pro přípravu stravy,
 • poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,
 • c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Otevírací doba

  pobyt klientů na kontaktní místnosti a výměna použitého materálu poradenství dle objednání
pondělí 8:30-13:30 13:00-15:00
úterý 8:30-13:30 13:00-15:00
středa
čtvrtek 8:30-13:30 13:00-15:00
pátek 8:30-13:30 13:00-15:00

Sledujte nás na našem facebooku

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem