Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tachov

Klub Relax Tachov, KOTEC o.p.s., Rokycanova 4, 347 01 Tachov
vedoucí: Mgr. David Klaus vs.tp.tachov@kotec.cz 608 656 538 
Bc. Lenka Srkalová klub.relax@kotec.cz 734 313 205
Kateřina Nejdlová klub.relax@kotec.cz 734 313 205

 

Poslání

Nízkoprahový klub RELAX v Tachově předchází a zmírňuje ohrožení u dětí a mládeže související s předčasným ukončením školní docházky, narušenými vztahy, nezaměstnaností, socio-kulturními rozdíly, raným rodičovstvím, pohlavními nemocemi nebo závislostí. Prostřednictvím zázemí a podpory klubu:

  • umožňuje seberealizaci a osvojení norem společnosti, hodnot a mezilidských vztahů mezi klientem a jeho okolím,
  • umožňuje zvládání náročných situací spojených s dospíváním (škola, práce, vztahy, konflikty, apod.),
  • rozšiřuje nabídku možností, kam se obrátit v případě potřeby (lékaři, úřady, poradny, kroužky…),
 • umožňuje rozvoj vlastních schopností, dovedností a vědomostí ke zvládání dospívání.

Cíle:

Cíle, kterých může klient dosáhnout ve spolupráci s NZDM:

  • Umí trávit volný čas, znají možnosti trávení volného času způsobem, který má pro ně smysl a není pro ně a pro společnost rizikový – např. v oblasti sexu se chovají zodpovědně vůči sobě i druhým, uvědomují si rizika užívání návykových látek 
  • Umí vycházet lépe se svým okolím – ví jak komunikovat se svým okolím, jak reagovat na konflikty mezi vrstevníky a v rodině
  • , kam se obrátit, pokud něco potřebují – ví kde si můžou zařídit doklady (OP aj.), ví, kde jsou jednotlivé úřady a k čemu slouží
  • Umí se lépe orientovat v životních situacích a znát sami sebe – orientují se v oblasti hospodaření s financemi, orientují se v možnostech bydlení, mají základní právní povědomí 
 • Zvládají lépe školu, zvýší možnost sebeuplatnění na trhu práce – získají přehled o možnostech dalšího vzdělávání a výběru vhodného oboru, orientují se na trhu práce, jsou schopni si najít a udržet zaměstnání

Cíle služby:

  • poskytování podmínek pro smysluplné trávení volného času pro mladého člověka,
  • zvyšování povědomí o společenských normách a rozvíjení praktických dovedností klientů, přijímání odpovědnosti, zvyšování samostatnosti,
  • snižování rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, způsobu života a rizikového chování,
  • poskytnutí motivace a podpory ke zvládání svých vlastních obtížných životních situací,
 • zvyšování schopností klientů realizovat vlastní aktivity bez pomoci druhých.

Cílová skupina klubu RELAX:

Děti a mládež ve věku 6 až 26 let v Tachově a okolí, nacházející se v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy a nevyhledávají institucionalizovanou pomoc. 

V jaké nepříznivé sociální situaci se může nacházet klient Klubu:

  • rozpad rodiny, nebo ohrožení rozpadem
  • školní neúspěšnost
  • nedostatečná kvalifikace (základní vzdělání)
  • útěky z domova, dětského domova a jiných ústavních zařízení
  • nezaměstnanost
  • dluhová past 
  • nevyhovující nebo krátkodobé bydlení
  • bezdomovectví mladých dospělých
  • zdravotní komplikace, nebezpečí šíření infekčních chorob
  • psychické krize, včetně pokusů o sebevraždy
  • sebepoškozování dětí a mladistvých
  • prostituce, sexuální byznys
  • pohlavní zneužívání
  • zneužívání alkoholu, jiných n.l., gamblerství
  • poruchy chování u dětí a mladistvých
  • trestná činnost dětí a mladistvých
 • těhotenství mladistvých

Komu služby neposkytujeme:

  • osobám, které nesplňují věkovou kategorii,
  • osoby s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které jim neumožňuje běžnou komunikaci s pracovníky a běžný přístup v rámci klubu a v terénu,
  • osoby s psychiatrickým onemocněním v akutní podobě
 • pravidelní uživatelé návykových látek

Co dodržujeme:

nízkoprahovost, to znamená:

  • Dobrovolnost
  • Respekt 
  • Volný vstup a pobyt v zařízení
  • Bezpečí
  • Možnost nezapojit se do aktivit
  • Služby zdarma
  • Anonymita
  • Přizpůsobení služby, prostor a provozní doby
 • Samostatnost
 • Individuální přístup

Co nabízíme:

poradenské služby

  • poradenství
  • kontakty a základní informace z oblasti sociální, zdravotní, právní…
  • podpora v krizi
 • plánování, podpora a motivace k dosažení vlastních cílů klientů
 • zprostředkování dalších služeb a jednání v zájmu klienta

pobyt v zařízení

 • bezpečné zázemí zajištěné prostřednictvím pravidel a práv pro pobyt na klubu

volnočasové aktivity

  • fotbálek, hry, výtvarné činnosti, počítače, internet
 • jiné aktivity dle podnětů klientů

preventivní programy

  • diskuze, besedy s odborníky a jiné aktivity na témata spojená s dospíváním (např. sex a vztahy, prevence závislostí, právo atd.)
  • snižování zdravotních rizik
 • kondomy, těhotenské testy s poradenstvím

vzdělávání a sebe-rozvoj

 • poskytnutí prostoru pro doučování, příprava do školy, nácviky situací atd.

Provozní doba:

v Klubu jsme pro koho a kdy

od 6 let do 11 let Pondělí a středa od 13:00 do 15:00
od 12 let do 18 let Pondělí a středa od 15:00 do 17:00, čtvrtek od 13:00 do 17:00
od 18 let do 26 let Pouze individuální poradenství po předchozí domluvě

         

v terénu: od 15 let do 26 let Úterý od 13:00 do 17:00

Kdo v Klubu pracuje a kontakty:

Klub Relax Tachov, Rokycanova 4, 347 01 Tachov
vedoucí: Mgr. David Klaus vs.tp.tachov@kotec.cz 608 656 538
Bc. Lenka Srkalová klub.relax@kotec.cz 734 313 205
Beáta Bělohoubková klub.relax@kotec.cz 734 313 205

 

NZDM – Tachov, KOTEC o p s

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem